Klientų aptarnavimo centras
+37070033390

Atskyrimas

UAB CORPUS A

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS ATSKYRIMO SĄLYGAS

2018 m. gegužės 4 d.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 str. 1 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 2 d. ir 65 str. 1 d., UAB „Corpus A“ praneša, kad yra parengtos UAB „Corpus A“ (teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, bendrovės kodas: 125167563, buveinės adresas: Gabijos g. 52, Vilnius, Lietuvos Respublika, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas: LT251675610, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) atskyrimo sąlygos. Atskyrimo sąlygas bendrovės valdyba parengė vadovaudamasi bendrovės 2017-12-10 d. vienintelio akcininko, turinčio 100 proc. akcijų, sprendimu.

Atskyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 1 d. numatytu būdu, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė, o sutinkamai su Akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 2 d., atskyrimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu. Atskyrimo metu nuo UAB „Corpus A“ atskiriama dalis ir atskyrimo sąlygose nurodytais dydžiais priskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriama nauja įmonė – UAB „Corpus Pro“. UAB „Corpus A“ po atskyrimo tęs su valymo paslaugų teikimu susijusią veiklą ir/ar kitą teisės aktų leidžiamą veiklą. Naujai įsteigta UAB „Corpus Pro“ užsiims pastatų ūkio valdymo (nekilnojamojo turto tvarkybos) ar kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Naujai įsteigtai įmonei UAB „Corpus Pro“ nuo parengtose atskyrimo sąlygose numatyto turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų priėmimo ir perdavimo aktų pasirašymo momento pereis atskyrime dalyvaujančios UAB „Corpus A“ turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dalis, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius, kurie bus įtraukti į naujai įsteigtos įmonės buhalterinę apskaitą.

Atsižvelgiant į 2017-12-10 d. sprendime išreikštą vienintelio akcininko sprendimą, atskyrimo sąlygų vertinimas neatliekamas, vertinimo ataskaita bei rašytinė UAB „Corpus A“ direktoriaus ataskaita apie numatomą atskyrimą nerengiamos.

Su parengtomis atskyrimo sąlygomis, po atskyrimo tęsiančios UAB „Corpus A“ bei naujai įsteigtos įmonės UAB „Corpus Pro“ įstatais, UAB „Corpus A“ paskutinių 3 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir kitais atskyrimo sąlygų priedais UAB „Corpus A“ kreditoriai gali susipažinti UAB „Corpus A“ buveinėje, adresu Gabijos g. 52, Vilnius, kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 14 valandos, suderinus apsilankymo laiką iš anksto, bei atsisiųsti iš interneto tinklapio www.corpusa.lt. Apie paruoštas atskyrimo sąlygas bus paskelbta VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje “Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

UAB Corpus A atskyrimo sąlygų paskelbimo data - 2018 m. gegužės 4 d.

 

Pridedama:

Atskyrimo sąlygos

1 priedas. 2017_12_10_Vienintelio akcininko sprendimas

2 priedas. Corpus A finansinės ataskaitos 2018-02-28

3 priedas. UAB Corpus A įstatai

4 priedas. UAB Corpus Pro įstatai

5 priedas. Atskiriamai bendrovei perduodamas turtas

6 priedas. Sąrašas sutarčių, pagal kurias įgytos teisės ir pareigos perduodamos Atskiriamai bendrovei

7 priedas. 2015 Balansas

7 priedas. 2015 pelno ataskaita

7 priedas. 2016 Balansas

7 priedas. 2016 pelno ataskaita

7 priedas. 2017.12.31 Balansas

7 priedas. Metiniai pranešimai

8 priedas. Atskyrimo balansas

 

Klientų aptarnavimo centras
+37070033390