company-logo

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Šios Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo politikos (toliau – Politika) tikslas – informuoti Jus kaip UAB „Corpus A“ vykdo kandidatų Asmens duomenų tvarkymą, kokius duomenis renka, kam juos naudoja, kiek laiko juos saugo ir pan. Tikimės, kad atidžiai perskaitysite šią informaciją.

1. Kokiu tikslu Tvarkome Jūsų duomenis?
Pirmas tikslas: atsirinkti kvalifikuotus, motyvuotus ir tinkamus darbuotojus.
Antras tikslas – (statistinis): prognozuoti darbo rinkos situaciją.

2. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?
Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
Kandidatavimo duomenys (Kandidatavimo dokumentai) – tai Jūsų pateiktuose ir iš trečiųjų šalių gautuose dokumentuose (gyvenimo aprašymas/ CV, motyvacinis laiškas, kvalifikaciniai dokumentai, rekomendacijos, Išorinio kandidato anketa ir kt.) Asmens duomenys.

3. Iš kokių šaltinių mes gauname Jūsų asmens duomenis?
Dažniausiai mes Jūsų duomenis gauname iš Jūsų, kai Jūs laisva valia atsiliepiate į Įmonės darbo skelbimą ir pateikiate mums savo CV, motyvacinį laišką, rekomendacijas iš buvusių Jūsų darbdavių ar mokymo įstaigos, kvalifikacijos dokumentus.
Informaciją, turinčią įtakos įsidarbinimui, mes taip pat gauname iš darbo paieškos, atrankos ir/ ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių juridinių asmenų, pvz. iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų, pvz. Linkedin.
Taip pat tik su Jūsų sutikimu mes gauname rekomendacijas arba atsiliepimus iš Jus rekomenduojančių asmenų, tame tarpe, esamų ir/ ar buvusių Jūsų darbdavių, bendradarbių.

4. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?
Jūsų Kandidatavimo duomenis, gautus iš Jūsų pačių, mes galime tvarkyti:
A) Iki atrankos, kuriai Jūs atsiuntėte savo Kandidatavimo duomenis, pabaigos, t.y. per 10 darbo dienų nuo atrankos pabaigos mes paprastai sunaikiname Jūsų Kandidatavimo duomenis, nebent per tą laiką atsiranda kitas teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų Asmens duomenis.
B) Iki to momento, kuomet Jūs paprašote sustabdyti Jūsų Asmens duomenų, gautų Jūsų sutikimo pagrindu, tvarkymą.
C) penkerius metus nuo Jūsų sutikimo davimo dienos.

SVARBU: Pirma: Mes visuomet paklausiame Jūsų, kiek laiko galime tvarkyti Jūsų duomenis, kai juos gauname iš Jūsų pačių.
Antra: Jeigu Jūs nepateikiate aiškaus atsakymo, kiek laiko mes galime tvarkyti Jūsų Kandidatavimo duomenis, mes juos paprastai saugome du mėnesius nuo Kandidatavimo duomenų gavimo dienos.
Trečia: Bet kokiu atveju patį Jūsų duotą sutikimą tvarkyti Jūsų Kandidatavimo duomenis, mes saugosime iki 10 metų, jei manysime, kad to reikia, kad prireikus galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą ar kitus Kandidatavimo dokumentus mes gauname iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz. Linkedin) ir/ ar kitų darbo paieškos, atrankos ir/ ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių juridinių asmenų, mes preziumuojame, kad Jums yra suteikta visa reikiama informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą ir Jūs esate davęs savo sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam juridiniam asmeniui, kuris taip pat apima teisę pateikti Jūsų duomenis potencialiems darbdaviams (įskaitant mus).

SVARBU: Tokiu būdu gauti Jūsų Kandidatavimo duomenys paprastai tvarkomi du mėnesius nuo duomenų gavimo dienos.

5. Kada ir kam mes atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?
Jūsų Kandidatavimo duomenis mes galime perduoti tretiesiems juridiniams asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba, jeigu tretieji asmenys teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas.
Tokiais juridiniais asmenimis gali būti personalo atrankos ir/ ar vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos (serverių) ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan.
Mes galime perduoti Jūsų Kandidatavimo duomenis įmonėms, su kuriomis turime pasirašę bendradarbiavimo sutartis. Bet kokiu atveju tai darome, tik Jums sutikus.
Jūsų Asmens duomenis galime pateikti ir kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

6. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?
Mes Jūsų Asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų Asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes.

7. Kokias teises dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo jūs turite ir kaip galite jomis pasinaudoti?
Pirma. Teisė susipažinti su tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis: Jūs turite teisę sužinoti, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
Antra. Teisė reikalauti ištaisyti Asmens duomenis: jeigu pasikeitė Jūsų Kandidatavimo dokumentuose mums pateikti duomenys arba manote, kad mes tvarkome netikslius ar neteisingus Jūsų Asmens duomenis, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
Trečia. Teisė „būti pamirštam“. Teisė atšaukti savo sutikimą: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu, jeigu nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų Asmens duomenis.
Ketvirta. Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Jūs turite teisę apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą tokiais atvejais, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
Penkta. Teisė į duomenų perkeliamumą:  Duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones ir tik Įmonės kandidatų duomenų registre, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Mūsų tvarkomus ir Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant, ir esant techninėms galimybėms, persiųsime Jūsų duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
Šešta. Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus (Gabijos g. 52, LT-06157 Vilnius; tel. +370 640 26733; el. paštas: duomenuapsauga@CorpusA.lt.Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs visuomet turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).

8. Kaip mes nagrinėjame skundus?
Gavę Jūsų prašymą pateikti Asmens duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, mes visuomet prieš tai nustatome prašančio asmens tapatybę. Tai darome todėl, kad siekiame apsaugoti visų savo kandidatų duomenis nuo neteisėto atskleidimo. Šiuo tikslu mes galime paprašyti Jūsų pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Gavę Jūsų prašymą, kad mes panaikintume Jūsų sutikimu mums teiktus Jūsų Kandidatavimo duomenis, mes tai padarysime nepagrįstai nedelsdami, jeigu prašymas atšaukti duomenų tvarkymą bus išsiųstas iš to paties el. pašto adreso, kaip ir duotas sutikimas.
Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios kitos Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.
Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz. dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.
kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės dėl kurių mes negalėsime tenkinti Jūsų prašymo, apie tai Jus informuosime raštu ir motyvuotai.

9. Kaip galite su mumis susiekti?
Elektroniniu paštu: info@CorpusA.lt
Telefonu: +370 700 33390
Adresu: Gabijos g. 52, LT-06157 Vilnius, Personalo ir kokybės skyrius.

10. Ar mums pateikti Jūsų duomenys yra saugūs?
Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų duomenų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.
Mes naudojame saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.
Tačiau, mes negalime užtikrinti Jūsų paties informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumo, taip pat negalime garantuoti, kiek saugūs Jūsų duomenys, kurie laikomi, pvz.: darbo paieškos internetiniuose portaluose, specializuotuose karjeros socialinių tinklų, pvz. Linkedin, portaluose, todėl bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais arba Jūsų pačių jos laikymas nurodytose platformose yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

11. Ar ši politika gali būti pakeista?
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad ši Politika gali būti keičiama, pildoma ir atnaujinama.
Mūsų interneto svetainėje http://corpusa.lt/karjera visuomet rasite aktualią jos versiją.

Lt En