company-logo

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir (ar) kontroliuojančių institucijų nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS

1.1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir kaip saugome bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.2. Ši privatumo politika nustato naudojimosi mūsų interneto svetaine https://www.corpusa.lt (toliau – Svetainė) privatumo taisykles. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, nes ji taikoma kiekvieną kartą, kai jūs lankotės mūsų Svetainėje. Jei nesutinkate su mūsų privatumo politika, neturėtumėte toliau naudotis mūsų Svetaine.

1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pvz., pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti BDAR.

2. KAS MES

2.1. UAB „Corpus A“, kurios buveinė yra Gabijos g. 52-102, LT-06157 Vilnius, kodas 125167563, tel. + +370 700 33390, kontaktinis el. paštas info@corpusa.lt.

2.2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, UAB „Corpus A“ yra Jūsų asmens duomenų valdytojas šioje Privatumo politikoje numatytais atvejais bei apimtimi.

2.3. Duomenys apie duomenų apsaugos pareigūną: Inga Sevelionienė, tel. 8 640 26 733, el. p. i.sevelioniene@corpusa.lt

3. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS

3.1 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

a) Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, pavyzdžiui, užpildydami ir atsiųsdami mums užklausą, susisiekdami su mumis telefonu, raštu ar el. paštu.

b) Kai Jūs naudojatės mūsų Svetaine. Kai Jūs naudojatės interneto Svetaine, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius ar kt.) yra renkama automatiškai, kas detalizuojama šios Privatumo politikos 6 skyriuje.

c) Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka. Tokiais atvejais, kai duomenis gauname ne iš pačių duomenų subjektų, reikalaujame, kad apie atitinkamų asmens duomenų tvarkymą (tikslą ir kitas sąlygas bei aplinkybes, detalizuotas šioje Privatumo politikoje), būtų informuoti duomenų subjektai. Be to, tokiais atvejais, kai mums teikia ne savo, o kito duomenų subjekto asmens duomenis, reikalaujame, jog duomenų subjektas būtų supažindintas su šia Privatumo politika.

4.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis, kuriuos gavome Jums naudojantis mūsų Svetaine, su mūsų pačių surinktais duomenimis iš kitų viešų ir (ar) prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).

4.3. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, nurodytas šioje Privatumo politikoje ir taikytinuose teisės aktuose.

4.4. Mūsų paslaugos nėra skirtos jaunesniems negu 18 metų asmenims, todėl jie neturėtų mums teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę.

5. KOKIU PAGRINDU, TIKSLAIS IR BŪDAIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

5.1. Jūsų Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra: Jūsų sutikimas; tarpusavio paslaugų sutartis; mūsų prisiimti teisiniai įsipareigojimai; ir (arba) mūsų teisėtas interesas užtikrinti paslaugų kokybę.

Asmens duomenis tvarkome neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Prieigą prie Jūsų Asmens duomenų turės tik tie darbuotojai, kurie privalo tvarkyti Asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo profesines pareigas ir prievoles Jums, kaip Klientui. Jūsų Asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti. Asmens duomenys tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas konfidencialumas ir duomenų vientisumas.

5.2. Kokios tiksliai apimties asmens duomenis ir kaip juos tvarkome – priklauso nuo konkrečių Jus ir mus siejančių santykių.

Duomenų tvarkymo terminas

Sutarties sudarymo atveju, jos galiojimo metu ir 10 metų nuo jos pabaigos, nebent ilgiau tęsiasi (teisminis) ginčas (tokiu atveju – iki galutinio kompetentingos institucijos sprendimo įsiteisėjimo dienos).

Jei sutartis nesudaroma – 1 metus nuo paskutinio vartotojo prisijungimo.

Duomenų gauname iš Jūsų pačių , duomenis teikiame ar perduodame Debesijos, serverių nuomos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, IT paslaugų teikėjams, atitikties paslaugų teikėjams, teisininkams, auditoriams, kai jie mums teikia paslaugas; valstybės institucijoms ir kitiems subjektams, kiek reikalinga galimai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai nustatyti; skolininkų duomenų rinkmenas administruojantiems asmenims, skolų administravimo ir išieškojimo įmonėms, draudimo įmonėms, mokėjimų paslaugų teikėjams, kitiems tretiesiems asmenims, kiek reikalinga mūsų paslaugų teikimui ir įgyvendinimui ir jei jie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti.

Duomenų kategorijos:Vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, slaptažodis, slapyvardis (angl. login), susijęs juridinis asmuo (užimamos pareigos)

5.3. Šioje Privatumo politikoje detalizuotais asmens duomenų tvarkymo tikslais, mes neprašome jokiais atvejais pateikti mums ar atskleisti ir mes netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų, genetinių duomenų, biometrinių duomenų (siekiant konkrečiai nustatyti Jūsų tapatybę) bei informacijos apie Jūsų lytinį gyvenimą.

5.4. Nenurodykite perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini nurodytiems tikslams pasiekti.

5.5. Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiamų tikslų įgyvendinimui.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Teikdami paslaugas savo klientams mes privalome perduoti Asmens duomenis trečiosioms šalims: įvairioms valstybinėms įstaigoms, subtiekėjams, skolų išieškojimą vykdančioms įstaigoms ir kt. Taip pat savo veikloje mes naudojamės trečiųjų šalių paslaugomis, kad galėtume užtikrinti įmonės funkcionavimą. Tokiais atvejais mes privalome perduoti Asmens duomenis tokiems nepriklausomiems paslaugų teikėjams, kad jie galėtų mums teikti savo paslaugas. Šie nepriklausomi teikėjai yra duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys, kurie perduodami nepriklausomiems paslaugų teikėjams, bus ribojami iki minimalių apimčių, kurios būtinos užtikrinant trečiųjų šalių paslaugų suteikimą.

Rūpinamės, kad visi nepriklausomi paslaugų teikėjai, kuriems perduodame Jūsų Asmens duomenis, laikytųsi mūsų nurodymų dėl to, kaip jie turi tvarkyti jūsų Asmens duomenis. Jūsų Asmens duomenų perdavimas reguliuojamas pagal duomenų tvarkymo sutartis, kurias esame sudarę su nepriklausomais paslaugų teikėjais. Visi nepriklausomi paslaugų teikėjai – kaip duomenų tvarkytojai – privalo garantuoti, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkys taip pat atidžiai ir kruopščiai kaip ir mes, be to, jie yra teisiškai atsakingi Jums ir mums už tokių garantijų nevykdymą. Minėti nepriklausomi paslaugų teikėjai taip pat privalo įgyvendinti technines bei organizacines priemones, kad tvarkydami asmens duomenis galėtų užtikrinti tokį patį duomenų apsaugos lygį kaip ir mes.

5.6. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Mes turime teisinę prievolę užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami. Maloniai prašome Jūsų padėti mums įvykdyti šį įsipareigojimą ir užtikrinti, kad informuosite mus apie bet kokius numatomus pasikeitimus, susijusius su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis.

Bet kada galite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis:

a) Teisė susipažinti: Turite teisę prašyti prieigos prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi Jūsų Asmens duomenimis, įskaitant, pvz., teisę žinoti, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis mes tvarkome, taip pat žinoti, kokiais tikslais tvarkome duomenis.

b) Teisė ištaisyti: Turite teisę prašyti, kad ištaisytume bet kokius Jūsų Asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs.

c) Teisė nesutikti: Turite teisę nesutikti su atitinkamu savo Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pvz., Jūsų Asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais arba, jei Jūsų duomenų tvarkymą kitaip grindžiame teisiniais interesais.

d) Teisė ištrinti: Taip pat galite prašyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba manote, jog Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nepažeistume teisinio reikalavimo.

e) Teisė perkelti duomenis: Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, galite prašyti, kad pateiktume Jums tokius Asmens duomenis struktūrizuota, įprastai naudojama bei elektronine forma. Be to, galite taip pat prašyti, kad Asmens duomenys būtų perduoti kitam valdytojui. Atkreipiame dėmesį, kad tai gali būti padaryta tik tuo atveju, jei egzistuoja tokios techninės galimybės.

f) Teisė atšaukti sutikimą: Tais atvejais, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Teikiant paslaugas savo Klientams gali būti situacijų, kai mūsų įsipareigojimai, taip pat atitinkami teisės aktai ar veiklos taisyklės draudžia mums atskleisti ar ištrinti mūsų saugomus bei tvarkomus duomenis. Be to, tokie teisės aktai, nuostatai ar taisyklės gali taip pat neleisti Jums pasinaudoti kitomis duomenų subjekto teisėmis.

Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, arba norėtumėte tiesiog sužinoti daugiau apie mūsų vykdomą duomenų tvarkymo veiklą, galite nevaržomai bet kada kreiptis į mus paskutinėje šios Politikos dalyje nurodytais adresais ir numeriais.

Jei manote, kad Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai arba kad mes pažeidėme Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai („DAI“). Skundą galite pateikti susisiekę su Jūsų jurisdikcijoje veikiančia DAI, t. y. pagal tariamo Jūsų – kaip duomenų subjekto – teisių pažeidimo vietą, ar pagal netinkamo Jūsų duomenų tvarkymo vietą, arba pagal Jūsų gyvenamąją ar darbo vietą.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Lietuvoje: https://www.ada.lt/go.php/lit/Eng

5.7. Jūsų duomenų tvarkymo vieta

Visų pirma, mes saugome ir tvarkome Asmens duomenis Europos Sąjungoje.

6. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

6.1. Slapukai (angl. cookies). Naudojame slapukus, kad gautume informacijos apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine. Informacija neapima jokių duomenų, kurie leistų individualiai identifikuoti Jus kaip fizinį asmenį. Tvarkome Jūsų duomenis naudodami slapukus tol, kol galioja Jūsų duotas sutikimas.

Naudojame Svetainę bei kitus joje nurodytus ryšių kanalus, siekdami rinkti su Jūsų kreipimusi dėl įdarbinimo susijusią informaciją. Mes naudosime Asmens duomenis, nurodytus visuose dokumentuose, kuriuos Jūs pateikėte mums su savo kreipimusi. Kreipimasis bus peržiūrėtas siekiant nustatyti, ar joje pateikta informacija atitinka UAB „Corpus A“ poreikius. Įdarbinimo proceso metu gautus duomenis mes saugosime tol, kol tai bus būtina norint įvertinti kreipimąsi pagal visus atitinkamus teisės aktus ir nuostatus. Taip pat galime paprašyti Jūsų sutikimo, leidžiančio saugoti Jūsų Asmens duomenis dar kurį laiką po paraiškos įvertinimo.

UAB „Corpus A“ taip pat renka informaciją, kurią pateikia mūsų klientai ar kuri buvo pateikta mūsų klientų vardu, arba informaciją, kurią mes gauname savarankiškai paslaugų teikimo metu. Toks Asmens duomenų rinkimas yra būtinas, kad galėtume vykdyti įsipareigojimus savo klientams, taip pat, kad galėtume savo teisėtais interesais teikti paslaugas esamiems ir būsimiems klientams. Teikdami paslaugas mes galime papildyti Jūsų tiesiogiai pateiktus Asmens duomenis asmens duomenimis, gautais iš kitų šaltinių.

6.2. Slapukas yra mažas failas, sudarytas iš raidžių ir skaitmenų (mažesnis nei 1 kB), kurį mūsų svetainė prašo Jūsų naršyklės (pavyzdžiui, „Internet Explorer“, „Chrome“, „Firefox“, „Safari“ ar „Opera“) išsaugoti Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Slapukas prisimena Jūsų veiksmus ir prioritetus ir leidžia Jums kaip įmanoma patogiau naršyti mūsų svetainėje. Be slapukų negalėtumėte naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

Slapukai leidžia atpažinti, kad anksčiau lankėtės svetainėje, padeda rinkti statistinius duomenis apie svetainės lankytojų srautą ir sudaro galimybę vartotojui patogiau naršyti svetainėje. Tuo tikslu UAB „Corpus A“naudoja šiuos slapukus:

Seanso slapukai: ses [numeris] slapukas yra naudojamas mūsų svetainės funkcionalumui palaikyti. Jis leidžia svetainės valdytojui susieti Jūsų veiksmus su naršyklės seansu, kuris, atitinkamai, prasideda ir baigiasi, kai Jūs atidarote ir uždarote naršyklės langą. ses [numeris] slapukas yra laikinas ir ištrinamas iš karto, kai uždarote naršyklę.

Nuolatiniai slapukai: „Google Analytics“ (_ga, _gat) slapukus naudojame tam, kad analizuodami vartotojų elgseną patobulintume savo svetainę. Šie slapukai suteikia mums tokios informacijos kaip svetainės lankytojų skaičius, jų aplankyti puslapiai ir bendra mūsų svetainėje praleisto laiko trukmė. Visa informacija, surinkta naudojant _ga ir _gat slapukus, yra sujungiama su gauta panašia kitų lankytojų informacija, todėl ji yra anonimiška. Mes neidentifikuojame individualių lankytojų. _ga slapuko galiojimas baigiasi po dvejų metų, o _gat slapuko – jau po dešimties minučių.

Jei savo naršyklėje nesate pasirinkę nustatymo nepriimti visų ar tam tikros rūšies slapukų, slapukai bus sukurti iš karto, kai apsilankysite mūsų svetainėje.

Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia:

Internet Explorer

Chrome

Firefox

Safari

Opera

6.3. Slapukais per Svetainę mes galime rinkti informaciją, nurodytą šios Privatumo politikos 5.2. punkte, kaip tai detalizuojama 6.6. punkte.

6.4. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame:

a) kad užtikrintume Svetainės, funkcionalumą;

b) kad galėtume Svetainę, tobulinti ir vystyti taip, kad tai dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;

d) tiksliniam marketingo sprendinių orientavimui.

6.5. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine su Jūsų pateiktais ar iš kitų šaltinių gautais kitais asmens duomenimis).

6.6. Informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis rasite čia.

6.7. Sutikimą naudoti slapukus mūsų Svetainėje Jūs galite duoti Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.

6.8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

6.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių, funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

7. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

7.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

7.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

7.3.Privatumo politikos 5.2. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

8. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

8.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime juos įstatymų reikalavimus atitinkančias procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo ar atskleidimo, netyčinio praradimo, panaikinimo, ar sunaikinimo.

8.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

9. IŠORINĖS SVETAINĖS

9.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose turime paskyras, kurioje reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

10. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA

10.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

11. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

11.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite toliau nurodytais kontaktais:

a) siunčiant paštu – UAB „Corpus A“, kurios buveinė yra Gabijos g. 52-102, LT-06157 Vilnius,

b) siunčiant elektroniniu paštu – info@corpusa.lt;

c) kontaktinis telefono numeris – +370 700 33390.

Svetainės privatumo politikos paskelbimo data 2020 m. lapkričio 5 d.

Lt En